Duyurular


K1 ve K2 Yetki Belgesi kapsamındaki mükelleflere önemli duyurudur !

TC Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında, (yıldızlı) K1*  - K2* Yetki Belgesi mevzuatına giren taşıtlar ile bu taşıtlarla yapılan taşımacılık faaliyetlerine yönelik denetimler yurt genelinde başlatılmış olup, mükelleflerce dikkate alınması menfaatleri gereği son derece önemlidir. Yetki belgesinin olmaması suç teşkil ettiği gibi, yetki belgesi olup ta yetki belgesinin eki "Taşıt Belgesine" ilave edilmeyen, diğer bir anlatımla "Taşıt Kartı" alınmaksızın trafiğe çıkartılan taşıtlar da cezai müeyyideye maruz kalacaktır. Söz konusu denetimlerde böylesi bir konumda, aracın sahibi olan gerçek ya da tüzel vergi mükellefine ilgili yasanın 26/a bendine göre 2.044,-TL ceza uygulanacaktır.

Ulaştırma Bakanlığı'na başvurmuş ve dosyanız Bakanlıkta yani evrak kayıttan numara almış olsanız dahi, taşıt/taşıtlarınız için size Bakanlık tarafından "Taşıt Kartı/Kartları" iletilmemiş ve trafikte denetime maruz kalmış iseniz, keza yasanın 26/a bendine göre 2.044,-TL, "Taşıt Kartı/Kartları" elinizde olduğu halde araç/araçlarda bulundurmaz ve denetime maruz kalırsanız  yasanın 26/d bendine göre 572,-TL ceza uygulanır.

 

 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Meslek Odaları ve Kamuoyuna Duyurulur !

TC Ulaştırma Bakanlığı'nın Karayolu Taşıma Yönetmeliği 37 adet Yetki Belgesini içerir ve 1. Maddesi altta görüldüğü ve tarif edildiği üzere kamu yararına düzenlemeler sağlar.

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, terminal işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetleri için mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak pazara giriş şartları ile bu faaliyetlerde bulunanların, gönderenlerin, yolcuların, çalışanların haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini tespit etmek; taşımacılık faaliyetlerinde istihdam edilenler ile taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerinin niteliklerini belirlemek; karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. 

 

ANCAK...

Yürürlükteki 37 adet yetki belgelerinden biri olan K2 Yetki Belgesi ülkemizde yüzbinlerce vergi mükellefini ilgilendirmektedir. Bakanlığın (Genelge-2010-Kugm-04 KTY Uygulanmasına ilişkin hususlar) bu linkden de görüleceği ve yayımlamış olduğu genelgesinde de anlatıldığı gibi,

 "Yetki belgesi alma yükümlülüğüne dair yapılan duyuruların ülke genelindeki bu taşıt sahiplerine ulaşılmasındaki güçlükler, bu kesimin yazılı ve görsel iletişim vasıtalarına uzak olan çalışma ve yaşam şartları, bazen de asılsız söylentilere bağlı yönlendirmeler, araç sahibi olanların sayısının on binlerle ifade edilebilecek kadar yüksek oluşu, toplumumuzun genel alışkanlıklarından kaynaklanan nedenlerle"

kamuoyunun mevzuat hakkında ki yetersiz bilgisi maalesef yüksek miktarlarda idari para cezalarına mahkum olmalarına sebebiyet vermekte ve bu yönde ki sıkıntılarını, serzenişlerini bizlere dahi iletmektedirler. Altta yer alan açıklamalarımızın kamu yararına olacağını düşünüyor ve ilgililere duyuruyoruz...

Sayın Yetkililer...

25.02.2006 tarihinden 31.12.2009 tarihine kadar nerdeyse dört yıl boyunca müteaddit olarak,  (yıldızlı) K1* - K2* Yetki Belgesinin denetim tarihinin ertelenmesine yönelik uygulamalar neticesinde ve ayrıca 2009 ve 2010 yılında ülke genelinde yaşanan ekonomik krizin sonuçları sebebiyle, maalesef yeterli denebilecek bir kamuoyu oluşamamıştır. Özellikle K2* Yetki Belgesi kapsamında ki vergi mükellefleri, nasıl olsa yine uzatılır ya da şu an daha elzem ödeme taahütlerimiz var yaklaşımıyla, yetki belgesini bugüne kadar ya önemsememiş ya da ertelemiştir. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilebilmesi maksadıyla Ulaştırma Bakanımız Sn Binali Yıldırım'ın vereceği nihai bir kararla ve tüm medya unsurlarının da kullanılacağı bir tanıtımla, kamuoyumuz bilinçlendirilebilir ve mağduriyetler asgariye çekilebilir diyoruz.

Hayır, Devlet otoritesidir uzatılamaz denilirse... Hiç olmazsa o zaman, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin Geçici 3. Maddenin - 4. Fıkrası iptal edilsin. Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine K1* - K2* Yetki Belgesi almak için başvuranlar, bundan dolayı sıkıntı yaşamasın.

Çünkü: 31.12.2009 tarihinde Bölge Müdürlüklerine yapılan başvuruların yoğunluğu ve başvuruların incelenmelerinin zaman alacağı görüşü nedeniyle, Ulaştırma Bakanlığı yazımız içinde yer alan Kugm-04 ve hatta Kugm-05 - KTY Uygulanmasına yönelik genelgelerini yayımlamıştır. Genelgelere bakıldığında, herhangi bir uzatmanın yapılmadığı sadece denetimlerin ve denetim sonucu uygulanabilecek olan cezai müeyyidenin 30.04.2010 tarihine kadar ertelenmesi öngörülmüştür. Fakat bu genelgeler kamuoyunca Bakanlık tarafında tekrar bir uzatma yapıldı yaklaşımıyla yorumlanmış ve Bölge Müdürlüklerinde ki incelenmeyi bekleyen dosya yığını halledilemeden, 30.04.2010 tarihine kadar ikinci kez incelenecek dosya yoğunlaşmasına olanak sağlamıştır.

Geçici 3. Maddenin - 4. Fıkrası, aynı Yönetmeliğin 15. Maddesinin - 2. Fıkrasının, K1* - K2* Yetki Belgesi almak için başvuranlara uygulanmayacağını ifade etmektedir. Binlerce vergi mükellefi Bölge Müdürlüklerinde incelenmeyi bekleyen dosyaları ve ellerine ulaşamayan yetki belgeleri dolayısıyla taşıt kartları nedeniyle mağdurdurlar ve taşıtlarını kullanamamaları yüzünden, işlerini idame ettirmede zorluk çekmektedirler. Herşeye rağmen diyerek taşıt kartı olmadan denetime girenlerse 26/a bendine göre 2.044,-TL idari para cezasına maruz kalmaktadırlar.

Sayın Yetkililer, vergi mükellefleri Bölge Müdürlüklerinde yığılan dosyalar nedeniyle yaşanan gecikmelere anlayış göstermekte ancak diğer bir yaklaşımın da hiç olmazsa Bakanlığa K1* - K2* Yetki Belgesi almak üzere dosyasını içeri verenlerle, vermeyenler arasında bir farklılığın olmasını, taşıtlarını kullanamamaktan dolayı mağdur olmamalarını, trafikte ceza uygulanmaması yönünde istisnai tedbirlerin alınmasını Ulaştırma Bakanlığı'mızdan beklemektedirler.

Saygılarımızla

AB UYUM GROUP

 

KTY Madde 15 

KTY Geçici Madde 3 

 

» Diğer Duyurular

AB UYUM GROUP bilgisi ve müsaadesi dışında alıntı yapılamaz, tespiti halinde hukuki yaptırımlarda bulunulacaktır.
BİLİŞİM SUÇLARI HK.