Karayolları Trafik Kanunu


AAA

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

    Kanun Numarası: 2918

    Kabul Tarihi: 13/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195

    BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR

    BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE KAPSAM

    AMAÇ:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.

    KAPSAM:
 Madde 2 - Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsar.

    Bu Kanun, karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa;
a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile,
b) Erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da, Bu Kanun hükümleri uygulanır.

Karayolları Trafik Kanunu'nun tamamı için tıklayınız