SRC, ODY, ÜDY belgeleri eğitimi ve sınavına ilişkin esaslar


AAA

SRC, ODY, ÜDY belgeleri eğitimi ve sınavına ilişkin bazı yönetmelik maddeleri:

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / Mesleki Yeterlilik Eğitimi ile İlgili Esaslar

Ders Programları ve Süreleri
Madde 25- Eğitimlerde bir dersin süresi 50 dakikadır. Her ders arasında 10 dakika dinlenme süresi verilir. Haftalık ders programı, eğitim kurumunun yönetimince tespit edilir. Günlük ders programı 3 saatten az 8 saatten fazla olamaz.

Dersliklerde Katılımcı Sayısı
Madde 26- Bir derslikte katılımcı sayısı 30 kişiden fazla olamaz.

Eğitime Devam Zorunluluğu
Madde 27- Eğitime devam zorunludur.
Bir eğitim döneminde, toplam ders saatinin 1/5'i kadar devamsızlık yapanların kayıtları o dönem için silinir.
Eğitim ücreti ödedikleri halde geçerli bir mazeret sebebiyle eğitime devam edemeyenler, bu durumlarını ilgili eğitim kurumuna bildirmeleri ve belgelemeleri halinde bir sonraki eğitime ücret ödemeden devam edebilirler.

Disiplin
Madde 28- Eğitimi aksatan, eğitim düzenini bozan katılımcılar eğitim kurumu yönetimince yazılı olarak uyarılırlar. Yapılan uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bunlara herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM / Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavları ile İlgili Esaslar

Sınavların İlanı
Madde 29- Sınavlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.

Sınava Giriş Şartları
Madde 30- Sınavlara katılabilmek için;
a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesinin veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin onaylı örneği,
b) T.C. vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için pasaport örneği,
c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği,
ç) Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz,
ile sınavı yapacak kuruluşa başvurulur.

Yabancı uyrukluların Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilmeleri için Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim merkezlerinde eğitime katılarak Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi almaları şarttır. Ayrıca yabancı uyrukluların eğitim ve/veya sınavdan muafiyet hakları, mütekabiliyet esasına göre Bakanlıkça belirlenir.”

Sınavların Değerlendirilmesi
Madde 33- Sınavlar 100 (yüz) tavan puanı esas alınarak değerlendirilir.
Değerlendirme sonunda başarılı olmak için 60 (altmış) ve daha yukarı puan almak şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı
Madde 34- Sınav sonuçları, Bakanlıkça sınavı takip eden 30 gün içerisinde internet üzerinde ilan edilir.
Bu ilan ve ilan tarihi esas alınarak ilgili eğitim kuruluşları sınav sonuçlarını 2 gün içinde yazılı olarak kendi eğitim merkezlerinde en az 15 gün süreyle ilan etmek zorundadırlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 35- Sınav sonuçlarıyla ilgili itirazların, eğitim merkezlerindeki yazılı ilanın başlangıcını takip eden 15 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak yapılması gerekir.
İtirazlar, sınav komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren 5 iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılır ve durum bir tutanakla tespit edilip itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

Sınavlarda Başarısız Olanların Durumu
Madde 36- Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nden muaf olanlar hariç olmak üzere; sınav sonucunda başarısız olanlara, takip eden sınav döneminden itibaren eğitim programına devam etmeksizin 3 sınav hakkı daha tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar, belge almak istemeleri halinde, Mesleki Yeterlilik Eğitim programlarına yeniden katılmak zorundadırlar.

Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez. Bu kişilerin sınav hakları kullanılmış sayılmaz ve eğitim merkezlerinin başarı oranlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.