Yetki belgesi sahibi taşımacıların ODY, ÜDY belgeleri açısından yükümlülükleri


AAA

Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülüğü

KTY - 4.KISIM / İKİNCİ BÖLÜM
Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 43- (15) Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;

a) B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

b) A türü yetki belgeleriyle B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile gidermeleri şarttır.

KTY - 6.KISIM / İKİNCİ BÖLÜM
İdari Para Cezaları
MADDE 75- (1)
(h) 43 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, sekizinci, onüçüncü, yirmidördüncü fıkraları ile onbeşinci  fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlere Kanunda belirtilen miktarlarda idari para cezaları uygulanır.

Yorumumuz:
Yukardaki yönetmelik maddesi irdelendiğinde, bahse konu olan tüm yetki belgelerinde içerik olarak eşya/yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin ticari amaçla yapıldığı görülür. Örneğin K2, C1, B3, D3 ile F-G-H grubu yetki belgelerine sahip olan mükelleflerden bu şart aranmaz. Örnek verecek olursak eşya/yük taşımacılığı faaliyeti olan ve C2 Yetki Belgesi sahibi bir mükellefiyette, en az bir adet ÜDY3 ve bir adet ODY3 mesleki yeterlilik belgesine sahip yönetici ile birlikte idareci konumunda çalışan ikinci bir kişinin istihdam edilmesi zorunludur. Yolcu taşımacılığı sektöründen örnekleme yaparsak; D1 Yetki Belgesi sahibi bir mükellefin yine en azından bir adet ÜDY2 ve bir adet ODY2 mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri istihdam etmesi zorunludur. Tüzel kişiliği haiz K1 Yetki Belgesinde ise aranan kişi, en azından ODY4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlardır ki; ÜDY3, ÜDY4 ve ODY3 mesleki yeterlilik belgeleri ODY4 belgesinden daha üstün bir belge olmaları sebebiyle fazlasıyla ihtiyacı karşılayacaktır.

ÖNEMLİ NOT:
ODY ve ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişi/kişileri istihdam etme şartına karşın, yetki belgesi işlem dosyasında yapılacak inceleme neticesinde, mesleki yeterlilik belgesine (ODY-ÜDY)sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere, Yasanın 26/k bendine göre 571.-TL  idari para cezası uygulanır. 31.12.2010 tarihine kadar uygulanan uyarma cezası ve akabinde meydana gelebilecek olan faaliyetin 10 günlük süreyle geçici olarak durdurulması cezası uygulamadan kaldırılmıştır.